Pasaxes e reserva de aparcamento

Descrición

Supón as solicitudes de:
  • Alta da pasaxe: autorización de reserva de dominio público para a entrada e saída de vehículos cando sexa necesario cruzar beirarrúas ou outros bens de dominio e uso público. Pode ser solicitada polo propietario, posuidores lexítimos dos inmobles ou promotores e contratistas, no suposto de obras.

    No caso de pasaxes permanentes laborais o horario laboral establécese, con carácter xeral de 9,30 a 20,30 horas, con excepción de domingos e festivos, se ben na autorización poderá especificarse un horario diferente en caso de non poder adaptarse ao establecido. En calquera caso o horario autorizado deberá constar no correspondente sinal.
  • Baixa da pasaxe: petición de cese da autorización de reserva de espazo público para a entrada e saída de vehículos cando sexa necesario cruzar beirarrúas ou outros bens de dominio e uso público.
  • Cambio de titularidade da pasaxe: petición do cambio de titular da autorización para a reserva de dominio público para a entrada e saída de vehículos cando sexa necesario cruzar beirarrúas ou outros bens de dominio e uso público.
  • Reserva de aparcamento: uso privativo ou unha especial restrición do uso que corresponda a todos os cidadáns, ou impida o estacionamento ou parada doutros vehículos no espazo reservado.

Documentación necesaria

Ver o modelo de solicitude.

Notas para o cidadán

Normativa municipal: Ordenanza reguladora de activiades, instalacións e ocupacións da vía pública do Concello de Santiago de Compostela

Información sobre o custo

Ordenanza fiscal municipal:
- Ordenanza fiscal 3.24 reguladora da taxa pola utilización privativa e aproveitamento especial do dominio público local

O primeiro pagamento efectuarase previa presentación da solicitude e para os posteriores aplicarase o establecido no artigo 94 da Ordenanza xeneral de xestión, liquidación, recaudación e inspección dos tributos e de outros ingresos de dereito público local (do 5 maio ao 5 de xullo).
Para a liquidación da taxa deberá dirixirse a Oficina Municipal de Atención ao Contribuínte sita na rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo.
Tel.: 881 599 977 / 981 542 384 // Fax: 981 542 381
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.

Solicítase en

Atención á Cidadanía
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128
Fax: 981 543 129
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

A atención prestarase prioritariamente a traves dos canais:
- Telefónico: 981542300 - 981543128
- Correo electrónico: informacion@santiagodecompostela.gal
- No caso de requerir atención presencial farase exclusivamente mediante previa cita. A cita pode solicitarse a través dos teléfonos 981542300 - 981543128 e do correo citaoac@santiagodecompostela.gal

Preséntase en

Rexistro Xeral
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
Tel.: 981 543 122
Fax: 981 543 133
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

Rexistro Auxiliar do Ensanche
Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
Tel.: 981 543 001
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.

Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Oficinas xerais de información e rexistro da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela

Se precisa copia selada do documento que se presente, ten que achegala o interesado.

Durante a situación actual do estado de alarma:

1. Suxerímoslle que utilice o rexistro electrónico do Estado que permite presentar documentos para a súa transmisión electrónica a outras administracións públicas (comunidades autónomas, entidades locais etc.) integradas no sistema de interconexión de rexistros:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

2. Admítese a remisión de documentos por correo electrónico ao enderezo rexistro@santiagodecompostela.gal
Deberá enviar a solicitude con todos os datos esenciais (artigo 66 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común), xunto coa documentación necesaria para realizar o trámite.

3.- Se non lle é posible presentar a documentación a través dos canais indicados nos apartados 1 ou 2, pode contactar telefónicamente co Rexistro do Concello de Santiago de Compostela, que lle atenderá con cita previa.
Teléfono para solicitar cita previa de atención presencial no Rexistro Xeral : 981 543 122

Tramítase en

Tráfico
Enderezo: Pazo de Raxoi, baixo. Entrada pola rúa Costa do Cristo.
Tel.: 981 542321
Fax: 981 542338
Correo: Contactar co Concello

A atención presencial prestarase con cita previa nas dependencias de tráfico (Servizo de Mobilidade e Seguridade)
A cita solicitarse por correo citapreviatrafico@santiagodecompostela.gal e confirmarase polo mesmo medio.
Os días con citas presenciais serán os luns, mércores e venres, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Os técnicos do servizo, polo de agora, soamente informarán por correo electrónico.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: