Tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidades

Descrición

É a autorización expedida polo Concello para que os residentes empadroados en Santiago de Compostela poidan estacionar en prazas de aparcadoiro identificadas con reserva para persoas con problemas de mobilidade física.

Requirimentos

 • Estar empadroado no Concello de Santiago de Compostela.
 • Ter recoñecido oficialmente a condición de persoa con discapacidade, conforme ao establecido no artigo 4.2 do Texto Refundido da Lei de dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social (RD lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, e se atopen nalgunha das seguintes situacións:
  - Que presenten mobilidade reducida conforme ao Anexo II do RD 1971/1999, de 23 de decembro, de procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade.
  - Que mostren no mellor ollo unha agudeza visual igual, ou inferior, a 0,1, con corrección,ou un campo visual reducido a 10 graos ou menos.
 • Para a obtención do distintivo de aparcamento provisional, a acreditación dos extremos enunciados no apartado anterior efectuarase mediante a emisión, polo persoal médico facultativo dos servizos públicos de saúde, do correspondente certificado que deberá contar coa validación da inspección dos servizos sanitarios competentes por razón do domicilio da persoa solicitante.
 • Documentación necesaria

  A indicada no documento de información xeral.

  Notas para o cidadán

  É requisito imprescindible que na documentación acreditativa da discapacidade figure que a persoa solicitante ten dificultades de mobilidade física ou que non pode utilizar os servizos de transporte colectivo.

  Entrega da tarxeta: Oficina de Atención á Cidadanía. Rúa Presidente Salvador Allende 4-baixo. Teléfono para comprobar se a tarxeta está a disposición do interesado: 981 543 128
  1. O interesado deberá acreditar a súa identidade.
  2. No caso de actuar mediante representante é preciso acreditar a representación con poder habilitante ou con autorización asinada polo representado acompañada dunha copia do documento oficial de identidade da persoa autorizante. Asemade, o autorizado deberá acreditar a súa identidade.
  3. No caso de renovación por caducidade é preciso que entreguen a tarxeta anterior no momento de retirar a nova tarxeta.

  Solicítase en

  Atención á Cidadanía
  Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
  Tel.: 981 543 128
  Fax: 981 543 129
  Correo: Contactar co Concello
  Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
  Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

  A atención prestarase prioritariamente a traves dos canais:
  - Telefónico: 981542300 - 981543128
  - Correo electrónico: informacion@santiagodecompostela.gal
  - No caso de requerir atención presencial farase exclusivamente mediante previa cita. A cita pode solicitarse a través dos teléfonos 981542300 - 981543128 e do correo citaoac@santiagodecompostela.gal

  Preséntase en

  Rexistro Xeral
  Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
  Tel.: 981 543 122
  Fax: 981 543 133
  Correo: Contactar co Concello
  Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
  Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

  Rexistro Auxiliar do Ensanche
  Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
  Tel.: 981 543 001
  Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.

  Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

  Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

  Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Oficinas xerais de información e rexistro da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela

  Se precisa copia selada do documento que se presente, ten que achegala o interesado.

  Durante a situación actual do estado de alarma:

  1. Suxerímoslle que utilice o rexistro electrónico do Estado que permite presentar documentos para a súa transmisión electrónica a outras administracións públicas (comunidades autónomas, entidades locais etc.) integradas no sistema de interconexión de rexistros:
  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  2. Admítese a remisión de documentos por correo electrónico ao enderezo rexistro@santiagodecompostela.gal
  Deberá enviar a solicitude con todos os datos esenciais (artigo 66 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común), xunto coa documentación necesaria para realizar o trámite.

  3.- Se non lle é posible presentar a documentación a través dos canais indicados nos apartados 1 ou 2, pode contactar telefónicamente co Rexistro do Concello de Santiago de Compostela, que lle atenderá con cita previa.
  Teléfono para solicitar cita previa de atención presencial no Rexistro Xeral : 981 543 122

  Tramítase en

  Tráfico
  Enderezo: Pazo de Raxoi, baixo. Entrada pola rúa Costa do Cristo.
  Tel.: 981 542321
  Fax: 981 542338
  Correo: Contactar co Concello

  A atención presencial prestarase con cita previa nas dependencias de tráfico (Servizo de Mobilidade e Seguridade)
  A cita solicitarse por correo citapreviatrafico@santiagodecompostela.gal e confirmarase polo mesmo medio.
  Os días con citas presenciais serán os luns, mércores e venres, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
  Os técnicos do servizo, polo de agora, soamente informarán por correo electrónico.

  Documentación

  Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.  Compartir: