Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Saltar a los contenidos
Utilidades (Saltar):

Idiomas (Saltar):Portada » E-Santiago » Gestiones municipales » Gestiones y trámites ordenados por servicios

Comunicación previa de inicio de actividad

Descripción Con carácter xeral están suxeitas ao tramite de comunicación previa a instalación, implantación ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou comercial, agás:
• A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos públicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade co disposto na normativa técnica en vigor.
• A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública, anexas ao establecemento.
• A celebración de espectáculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran a instalación de escenarios e estruturas móbiles.
• A celebración dos espectáculos públicos e actividades recreativas ou deportivas que se desenvolvan en máis dun termo municipal.
• A celebración dos espectáculos e festexos taurinos.
• A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas cuxa normativa específica esixa a concesión de autorización.

Inclúense os cambios de uso entre actividades suxeitas a comunicación previa. A persoa interesada comunicaralle ao concello a data de inicio da actividade que vai desenvolver nun local e achegará, ademais do impreso normalizado CP-001, a documentación técnica requirida.

A persoa interesada, baixo a súa responsabilidade, poderá iniciar a actividade desde a data indicada na solicitude. Nos impresos normalizados de comunicación previa de actividade inclúese unha declaración responsable que deberá asinar a persoa interesada.

No caso de locais nos que se realizasen obras previas de adaptación, comunicadas ou autorizadas, a persoa interesada comunicará a data do inicio da actividade mediante impreso normalizado CP-001 achegando unicamente o certificado final de obra.

Durante o exercicio da actividade comunicada deberá contar no local, a disposición dos servizos de inspección municipais, dunha copia da comunicación presentada e nos casos establecidos na normativa , a certificación de illamento acústico e/ou medicións de nivel de ruídos.

No caso de que o local no que vai desenvolverse a actividade necesite obras previas de adaptación (agás nas edificacións catalogadas) tramitaranse polo procedemento de "comunicación previa de obras de adaptación para actividades comunicadas".

En locais situados en edificios catalogados ou BIC no caso de necesitar obras de adaptación no local deberá solicitar previamente licenza de obras de adaptación comercial.
Documentación necesaria
Debe acompañarse con la solicitud la documentación que figura relacionada en el modelo de solicitud.


Notas para el ciudadano
Debe usted identificar la actividad del establecimiento por el epígrafe del IAE y con la denominación que tiene en la normativa de este impuesto y, si es el caso, en los anexos del Decreto 133/2008 y en el Catálogo de espectáculos y actividades recreativas.

Antes de presentar esta comunicación, deberá abonar los tributos municipales. En el impreso debe figurar el núm. de recibo de pago presencial (NR/referencia) o el núm. de expediente de pago vía web.

Puede liquidar los tributos en la:
Oficina de Atención al Contribuyente:
Calle Presidente Salvador Allende, 4-bajo
Tel.: 881 599 977 / 981 542 384 // Fax: 981 542 381

Horario: De lunes a viernes (excepto festivos), de 9:00 a 14:00 h. Si el trámite require cita previa se debe emplear ese sistema, llamando al teléfono 881 599 977 / 981 542 384 o solicitándola en la web del Ayuntamiento de Santiago, en el sitio Cita Previa
Información sobre el coste
Se solicita
Rexistro Auxiliar de Urbanismo
Enderezo: Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro, 1-2º
Tel.: 981 542 420

Oficina de Atención á Cidadanía
Enderezo: Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Tel.: 981 543 128
Se presenta
Rexistro Auxiliar de Urbanismo (Presentar preferentemente neste rexistro)
Enderezo: Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro, 1-2º
Tel.: 981 542 420

Rexistro Xeral
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo.
Tel.: 981 543 122
Fax: 981 543 133
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.

Outros rexistros auxiliares:
 • Centro Sociocultural do Ensanche:
  Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
  Tel.: 981 543 001
 • CERSIA Empresa:
  Enderezo: Avenida do Alcalde Raimundo López Pol, s/n.
  Tel.: 981 542 493
  Fax: 981 542 492

  • Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro.
 • Se tramita
  Apertura de establecimientos
  Dirección: Praza do Obradoiro, 1-2º andar
  Tel.: 981 542 428
  Fax: 981 542 430
  Correo: Contactar con Ayuntamiento
  Web: http://dus.santiagodecompostela.org
  Horario: El personal técnico atiende al público previa cita (teléfono: 981 542 420).
  Formularios. Es necesario imprimirlos y cubrirlos por duplicado.

  « Gestiones y trámites


  Mi compostela

  Pon esta web más cómoda, más rápida, más a tu gusto.  Enviar | Imprimir | Arriba

  © 2005, Ayuntamiento de Santiago. Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro. Tel.: 981 542 300 (Centralita) 981 542 357 (Alcaldía). Aviso legal