Acceso a relación de contratos menores asinados polo Concello de Santiago clasificados por exercicio anual.

En cumprimento do previsto nos artigos 118.4 e 63.4 da Lei de contratos do sector público (Lei 9/2017, do 8 de novembro) publícanse, con periodicidade trimestral, a relación de contratos menores do Concello de Santiago de Compostela.
Compartir: