Concesión de uso privativo do dominio público municipal para a explotación da cafetería sita no parque Granxa do Xesto.(CON INVITACIÓN)

Informase que en cumprimento do acordó de Xunta de Goberno de data 2/09/2019 NÚMERO 4 .- PROPOSTA DA CONCELLEIRA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE E PARQUES E XARDÍNS RELATIVA Á INCOACCIÓN DO EXPEDIENTE DE "CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA A EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA SITA NO PARQUE DA GRANXA DO XESTO", no seu punto "Segundo: Abrir un novo procemento, formalizando invitación aos dous interesados, utilizando ademáis como medio adicional de difusión o perfil do contratante municipal, concedendo un prazo de 5 días hábiles para a presentación de ofertas con suxeición as bases aprobadas, transcorrido o cal procederá a valoración das mesmas e o outorgamento da autorización"

Procédese a realizar as invitacións indicadas, sen perxuizo de que calquer interesado nesta concesión pode, dentro do mesmo prazo, presentar a correspondente oferta.

Número de expediente municipal

CON/45/2019

Estado de la contratación

Licitacion

Tipo de licitación

O canon mínimo anual da licitación á cantidade de 4.964’40 euros, que ten carácter de taxa e, polo tanto, non está suxeita a IVE.

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 25/09/2019 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

PUBLICADO PLACE:17-09-2019
PUBLICADO PERFIL: 17-09-2019

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: