Prestación do servizo de desratización do Concello de Santiago de Compostela

Convocatorias mesas de contratación

APERTURA PUBLICA SOBRE UNICO

DÍA: 19/09/2019
HORA: 9:00
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

-----------------------------------------------
No día de hoxe constatouse unha anomalía no anuncio de licitación do Servizo de Desratización do Concello de Santiago na Plataforma de Licitacións do Concello de Santiago, xa que non está prevista a presentación da documentación a que se fai referencia no prego técnico, cláusula 8ª .

Aínda que na clausula 3º fai referencia a que xunto a oferta económica as empresas licitadoras deberán presentar a documentación esixida no prego tecnico (especificandose o tipo de documentación na cláusula 8ª), non existe na Plataforma de Licitacións ningún apartado concreto para poder incluir esta documentación técnica.

Co fin de darlle solución a esta anomalía, os posibles licitadores deberán incluir a documentación que se sinala na referida cláusula 8ª do prego técnico como un documento máis no apartado DEUC- Documento Único Europeo.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2019
-------------------------------------------------------

PREGUNTAS E DUDAS

¿Cuál es la frecuencia actual de los tratamientos de desratización para el alcantarillado?

A frecuencia actual de actuación no alcantarillado é variable en función do grao de infestación e/ou campañas de mantemento/intensivas/puntuaies etc

¿Cuál es la relación de edificios públicos en los que hay que realizar desratización?¿Frecuencia del tratamiento?

Os centros de titularidade municipal son 14 colexios, 44 centros socioculturaies, instalación deportiva de San Lázaro, Auditorio, Parque de bombeiros, Cersia, oficinas municipaies de Galeras, Teatro Principal, Estación Autobuses, Pazo de Raxoi, Instalacións do Parque móvil, Brigada de vías e obras, UMAD, Mercado Municipal.

A frecuencia do tratamento a determinará o director técnico do contrato en función do grao de infestación e/ou campañas de mantemento/intensivas/puntuaies có obxectivo final un axeitado control e no seu caso eliminación de múridos con influencia na saúde pública.

En el informe económico se habla de trabajos de desinsectación, pero en cambio en el objeto del PPT no aparecen ¿están incluidos?

Os tratamentos de desinsectación e/ou desinfección aparecen únicamente como melloras nos criterios de adxudicación

En el informe económico también habla de trampas inteligentes, ¿podrían indicarnos si se utilizan en algún sitio especial, características, nº, etc....?"

O informe económico valora unha posible utilización de trampas intelixentes aínda que o seu uso vendrá determinado polo criterio do director técnico do contrato atendendo á situación concreta que o requira
---------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/36/2019

Estado de la contratación

Licitacion

Data de presentación de propuestas

Ata as 13:00 horas do día 17 de setembro de 2019 no Portal de licitacións electrónicas do Concello de Santiago.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: