Alleamento da participación municipal do 59,948 % na parcela denominada Quinteiro 2 do proxecto de compensación do SUP-1 Romero Donallo

Convocatorias mesas de contratación

---------------------------------------------------------
APERTURA PUBLICA OFERTAS

DÍA: 26/9/2019
HORA: 8:45
LUGAR: Sección de Contratación
Rúa Presidente Salvdor Allende 6-8
15705- Santiago de Compostela
----------------------------------------------------

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data ___, acordou a ADXUDICACIÓN PROVISIONAL das ___, á empresa ___ por un importe de ___ euros.

A empresa adxudicataria dispón dun prazo de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte ó de publicación deste anuncio na páxina web para facer efectivo o importe correspondente á fianza definitiva (___ euros), taxas pola confirmación do contrato (___ euros) e timbres municipais (___ euros), así como a presentación dos documentos que acrediten fehacientemente que se atopa ó corrente nas súas obrigas tributarias e da seguridade social e que, asi mesmo, non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

Data de publicación da adxudicación provisional na web: ___

Número de expediente municipal

PTM/62/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion provisional

Tipo de licitación

O prezo de saída do 59,948% é de 2.542.019,13 euros sen IVE, que comprende a participación do 39,432% con destino a vivenda de protección que ten un prezo máximo fixado de 1.130.528,76 euros máis IVE que é o único posible.
O citado prezo comprende ademáis o prezo mínimo fixado de 1.411.490,37 euros máis IVE na participación do 20,516% con destino libre, que poderá ser obxecto de alza.

Data de presentación de propuestas

Dentro do prazo de 45 días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación da licitación no BOP. En horas de 9:00 a 14:00 horas no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela

TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS REMATA O 09/09/2019.

Datos de la publicación

BOP 24-07-2019

Información y documentación

Area de Urbanismo
Praza do Obradoiro s.n. Pazo de Raxoi 2ª andar.
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981542426
Correo electrónico: rmarrav@santiagodecompostela.gal

Direcciones relacionadas

Compartir: