Subministración de material de oficina para o Concello de Santiago de Compostela. LOTE I.: Material consumible de oficina. LOTE II.: Folios, sobres e carpetas coa imaxe corporativa do Concello

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 8 de xullo de 2019 acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia a:

LOTE I.: Material consumible de oficina", a favor de PAIPEL-OR, SL, CIF: B32164873, que se compromete a subministrar os produtos definidos no lote I de conformidade cos prezos unitarios incluídos na súa oferta e ata un importe máximo de 46.021,74 euros/ano, (IVE aparte 21%: 9.664,56 euros/ano), ao ser a máis vantaxosa das presentadas.

LOTE II.: Folios, sobres e carpetas coa imaxe corporativa do Concello", a favor de GERSA INFORMATICA SL, CIF. B60202876 que se compromete a subministrar os produtos definidos no lote II de conformidade cos prezos unitarios incluídos na súa oferta e ata un importe máximo de 10.022,62 euros/ano, (IVE aparte 21%: 2.104,75 euros/ano), ao ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato do lote I formalizouse electronicamente o 31-7-2019.

Número de ofertas presentadas ó lote I: 2.

O contrato do lote II formalizouse electronicamente o 4-9-2019.

Número de ofertas presentadas ó lote II: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 8 de xullo de 2019

Número de expediente municipal

CON/5/2019

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 23:59 horas do día 15 de maio de 2019.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/licitacion/licitaciones/detalle?id=425239

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direcciones relacionadas

Compartir: