Concesión de uso privativo do dominio público municipal para a explotación da cafetería sita no parque de Granxa do Xesto

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 01/03/2019, acordou deixar deserta a licitación destinada á concesión de uso privativo do dominio público municipal para a explotación da cafetería sita no parque da Granxa do Xesto CON/5/2018, unha vez retirada a oferta do único licitador presentado."

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 12/03/2019

Número de expediente municipal

CON/5/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

O canon anual que deberá abonar o concesionario será o que conste na oferta que resulte adxudicataria, correspondendo o tipo mínimo anual da licitación á cantidade de 4.964’40 euros, que ten carácter de taxa e, polo tanto, non está suxeita a IVE.

A contía fixada como tipo mínimo anual da licitación haberá ser mellorada mediante o seu incremento á alza na oferta presentada á licitación, sen que en ningún caso acéptense polo órgano de contratación ofertas que non superen o tipo mínimo anual.

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 22 de xaneiro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

BOP. 7 de decembro de 2018
Perfil do contratante: 7 de decembro de 2018.
Plataforma Contratación do Estado: 7 de decembro de 2018

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: