Servizo de execución do programa piloto para a implantación dun servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na ludoteca das Fontiñas, no centro educativo e de lecer.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11/12/2018, acordou Adxudicar o contrato de "Servizo de execución do programa piloto para a implantación dun servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na ludoteca das Fontiñas, no centro educativo e de lecer María Miramontes" a favor da empresa SERVICIOS Y MATERIALES SA (CIF: A28781151), por un importe de 128.795,34 euros, (IVE aparte 10%: 12.879,53 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizarase en documento administrativo transcorrido o prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 12/12/2018

Número de expediente municipal

CON/43/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

131.235,51 €.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 23 de outubro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Perfil do contratante: 8-10-2018.
Plataforma de Contratación: 08-10-2018.

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: