Servizo de execución de diversas operacións de conservación, mantemento e reparación de pavimentos nos viarios municipais do termo municipal excluído o ámbito do recinto intramuros da cidade histórica

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 14/12/2018, adxudicou o contrato de "Servizo para execución de diversas operacións de conservación, mantemento e reparación de pavimentos nos viarios do termo municipal excluído o ámbito do recinto intramuros da cidade histórica de Santiago de Compostela (2018-2020). LOTE 1: Viarios con pavimentos asfálticos. LOTE 2: Viarios con pavimentos non asfálticos. LOTE 3: Viarios sen pavimentos de rodaxe específicos", a prol da empresa OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL (CIF: B15608193), que acadou a máxima puntuación no procedemento e oferta unha baixa do 24% para o Lote I, do 22,50% para o Lote II e do 24,50% para o Lote III, a aplicar sobre o cadro de prezos unitarios incorporados ao prego técnico.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 13-2-2019.

Número de ofertas presentadas: 9.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 21/12/2018

Número de expediente municipal

CON/18/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

Lote 1. 454.545,45
Lote 2.- 247.933,88
Lote 3.- 123.966,93

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 1 de outubro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

Perfil do contratante: 28 de agosto de 2018.
Enviado o DOUE.- 28 de agosto de 2018. Anuncio: 30-agosto-2018
Plataforma de contratación do Estado: 28 de agosto de 2018

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direcciones relacionadas

Compartir: