REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR". FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO DE CRECEMENTO SOSTIBLE 2014-2020

AVISO
-------------------------------

A xunta de goberno con data de hoxe, 21-10-2019, adoptu acordo polo que se modifica a clasificación da presente licitación e se aplía o prazo de presentación de ofertas:

"Informados/as os/as concelleiros/as, a Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela acorda por unanimidade dos seus membros presentes:
Primeiro: Modificar a clasificación recollida no prego de cláusulas administrativas particulares e no proxecto das obras de referencia, de tal xeito que a correcta e esixible sería:
Grupo G subgrupo 4 categoría 4.
Segundo: Ampliar o prazo de presentación de ofertas en quince días, polo que, considerando que o actualmente en curso remata o vindeiro 4 de novembro, á vista desta ampliación pasaría a finalizar o 19 de novembro seguinte
"

Número de expediente municipal

CON/48/2019

Estado de la contratación

Licitacion

Tipo de licitación

1.292.450,36 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 13:00 horas do día 19 de novembro de 2019 na Plataforma de Licitacións do Concello de Santiago de Compostela. https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos de la publicación

PLATAFORMA DE LICITACIÓNS DO ESTADO (PLACE)
PERFIL DO CONTRATANTE

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: