José Javier Fernández Martínezz
José Javier Fernández Martínez
Concelleiro responsable de Centros Socioculturais, Barrios, Obras e Relacións Veciñais (zona urbana), con competencias na Rede de Centros Socioculturais, na Brigada de Vías e Obras e en Relacións Veciñais (zona urbana).
Funcionario do Consello de Contas de Galicia, é diplomado en Relacións Laborais pola Universidade de Santiago de Compostela e graduado en Relacións Laborais e Recursos Humanos pola Universidade da Coruña. Forma parte da xunta directiva da asociación Sandra Prego Rial.
Centros Socioculturais
Santiago de Compostela conta con máis de 40 centros socioculturais distribuídos entre os diversos barrios que conforman o municipio. O gran número de centros e a súa distribución territorial responden a un interese pola deslocalización que permite que se dea unha maior multiplicidade da oferta cultural do concello e que estas iniciativas cheguen ao tempo a un maior número de persoas sen que requira o desprazamento fóra do seu ámbito espacial cotiá.

Os Centros Socioculturais constitúen o complemento perfecto para a programación de gran formato que ten lugar noutras áreas e permite que a oferta formativa, cultural e de lecer do Concello se achegue ao cidadán.

Ademais de contar cunha programación estable de exposicións, conferencias, ciclos formativos e audiovisuais, cursos, etc, a Rede de Centros Socioculturais de Compostela compleméntase coa Rede de Bibliotecas Municipais.
Relacións Veciñais
O Concello quere dar resposta á transversalidade que en esencia ten a democracia participativa. Entre as funcións deste departamento está velar polo correcto funcionamento das canles de participación establecidas regulamentariamente e polas axeitadas relacións entre os órganos de participación cidadá e o Concello.

Trata de garantir a participación e a decisión da veciñanza na xestión dos asuntos do Concello, dende un enfoque de equidade, solidariedade, cooperación e inclusión social. Así, canaliza as peticións e consultas da cidadanía e dos colectivos e entidades, rexistrando as súas peticións, queixas, suxestións, iniciativas e propostas, realizando igualmente os trámites administrativos necesarios. É o departamento encargado de habilitar as diversas fórmulas para dinamizar a participación da cidadanía.
Brigada de Vías e Obras
Dende esta área diríxese tamén a Brigada de Vías e Obras, encargada de labores como a reparación e reconstrución de beirarrúas, a reparación e pavimentación de rúas, a roza de maleza en pistas municipais, o mantemento de edificios municipais e outras execucións subsidiarias.
Proxectos e Obras
Este Departamento tamén se encarga de elaborar proxectos de mantemento e conservación de vieiros, da apertura de novas rúas, da construción das redes de infraestruturas de titularidade municipal. Ocúpase da autorización de obras e as súas funcións vincúlanse estreitamente coa dirección e supervisión das obras e proxectos de iniciativa pública.


Compartir: