Noa Díaz Varela
Noa Díaz Varela
Concelleira responsable de Educación, Mocidade, Igualdade e Políticas Lingüísticas, con competencias en Educación, Mocidade, Igualdade e Normalización Lingüística.
Licenciada en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela, e en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo e, dende 1995, xornalista do Gabinete de Comunicación da Universidade de Santiago. Actual secretaria xeral de Cultura do PSdeG. Vive en Santiago dende os seus tres días de vida.
Educación
Partindo da concepción dunha educación pública de calidade, laica, promotora da igualdade, participativa, inclusiva, galega e cooperativa, enténdese a materia dun xeito amplo, sen restrinxila a un departamento, senón facendo que esta presente en todas as rúas, parques, dependencias, municipais, parroquias...

O Concello traballa neste eido planificando, facendo prospección educativa, conservando e mellorando a calidade dos centros escolares, garantindo a escolarización plena, o equipamento e os recursos didácticos das escolas municipais, colaborando na programación de novas necesidades, promovendo o desenvolvemento dos servizos educativos complementarios, as funcións socioformativas, as compensadoras, combatendo a desigualdade, a pobreza e a exclusión tamén dende a educación, a aprendizaxe e o goce da música e a danza, a función orientadora, a extraescolar, o lecer formativo ou a alfabetización audiovisual, entre outras.

Búscase facer dos centros escolares auténticos espazos de encontro e participación educativa complementarios da actividade lectiva, con programas educativos, culturais, deportivos e sociais, deseñados e programados pola cidadanía e a comunidade educativa. Promóvese a participación do profesorado, dos pais e as nais, do alumnado, do persoal non docente e a propia administración municipal nos consellos escolares, achegando os centros ao concello e viceversa e velando polo cumprimento dos dereitos de todos os sectores da comunidade educativa. representados e activos no Consello escolar municipal.

Desenvolve as súas actividades exercendo as distintas competencias que a lexislación estatal e autonómica lle asignan aos concellos no eido da educación, entre os que se atopan: o mantemento, conservación e reparación dos edificios e equipamentos escolares públicos de educación infantil e primaria, o que supón facerse cargo dos consumos de auga, teléfono, calefacción e electricidade; limpeza diaria e saneamento; conserxería e vixilancia dos centros e labores de reparación e melloras nas instalacións (carpintería, albanelería, electricidade, etc.).

A Concellería tamén se implica de forma efectiva na conciliación da vida laboral e familiar mediante o desenvolvemento de programas de actividades complementarias fóra de horario lectivo, e promove actividades extraescolares fóra de horario lectivo, durante os fins de semana e en períodos vacacionais, co obxecto de facilitar esta conciliación.
Mocidade
Este departamento canaliza a política municipal en materia de xuventude, promovendo medidas que abranguen no só a cuestións económicas e de emprego, senón tamén de promoción dunha maior participación da mocidade na adopción das políticas que lles afectan. Ten como eixes de traballo a promoción do emprego xuvenil, o asesoramento e orientación laboral e o acceso á vivenda, así como a promoción do asociacionismo xuvenil e a dinamización sociocultural da xente nova.

Desenvolve iniciativas propias dirixidas á xuventude, así como das que xorden dos propios colectivos cun labor de apoio e asesoría técnica, ou establecendo as correspondentes liñas de axuda. As actividades formativas, as novas tecnoloxías, as melloras fiscais, a información, o deporte ou os intercambios culturais son un importante eixe das posibilidades, demandas e ofertas para a mocidade de Santiago.
Igualdade
O Concello promove a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, un dereito básico recollido en diferentes normas e leis. Dende este departamento trabállase por unha intervención pública e cidadá sistemática e integral que remova os obstáculos e evite a discriminación por razón de sexo, cunhas políticas que garantan a igualdade real entre mulleres e homes, a igualdade de responsabilidades e dereitos. As políticas de xénero impregnan toda a acción municipal, con propostas en todos os ámbitos ao tempo que se aplican medidas específicas destinadas á mellora da situación das mulleres.
Lingua
O Concello de Santiago está comprometido coa evolución sociolingüística en positivo da lingua galega e co feito de garantir que o noso idioma sexa transmitido ás novas xeracións. A través de medidas xerais e transversais, aposta por políticas que fomenten o plurilingüísmo e o coñecemento de novas linguas, sempre a partir de que o galego é unha riqueza e unha valía.

Dende este departamento trabállase para revitalizar a lingua galega en Compostela, promovendo os instrumentos e medios necesarios para a adquisición dunha competencia lingüística axeitada, de tal xeito que as autoridades, empregados públicos e cidadáns tomen conciencia da importancia do galego e da súa capacidade e riqueza cultural. Entre os obxectivos do Concello está fomentar a normalización lingüística nun sentido transversal en todas as políticas do goberno compostelán, apostando polo galego como lingua de cohesión social.

O Servizo de Normalización Lingüística planifica, xestiona e executa as accións e medidas axeitadas para o fomento do uso e prestixio en todos os ámbitos sociais e da vida municipal. Ademais de atender á resolución de problemas lingüísticos na propia administración, é un servizo aberto á cidadanía e a colectivos, entidades asociativas, empresas e centros de ensino. Incide tamén na creación de novos espazos de uso do noso idioma de interese para a infancia e a mocidade, potenciando os programas que xa existen e abrindo novas posibilidades con base nas redes existentes na cidade equipas de normalización, asociacións, centros socioculturais, oferta de actividades para a mocidade, Universidade...


Compartir: